क्षणचित्रे

 

 

 

 सामानगड आणि दुर्गसंवर्धन रामगड – महाराष्ट्र दिन :०१-०५-२०१७ मानगड श्रमदान मोहीम : १७-०९-२०१७
 

 

 

 सामानगड आणि दुर्गसंवर्धन रामगड – महाराष्ट्र दिन :०१-०५-२०१७ सुरगड फलक मोहीम : १६-०४-२०१७
 

 

 

वल्लभगड श्रमदान  – २६ मार्च, २०१७ सामानगड श्रमदान  – १९ मार्च, २०१७ मृगगड श्रमदान – १२ मार्च, २०१७

 

 

भिवगड श्रमदान मोहीम – ७ ऑगस्ट, २०१६ मानगड श्रमदान मोहीम – ८ मे, २०१६  सुरगड “महिला विशेष मोहीम ८/१०/२०१६